Accent MR Accent

Ochrana osobných údajov

Úvod

Accent je komplexná agentúra zaoberajúca sa prieskumom trhu, ktorá funguje podľa zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998 a všeobecného európskeho nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Spoločnosť Accent informovala informačného komisára (registračné číslo Z7108225) o spracovaní osobných údajov.

Spoločnosť Accent spracúva osobné údaje (t.j. údaje, pomocou ktorých je možné identifikovať jednotlivca) patriace účastníkom (t.j. osôb, ktorí sa zúčastňujú alebo sú pozvaní na účasť na výskume).

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie tohto typu údajov.

Zdroje a použitie osobných údajov

Spoločnosť Accent využíva databázy poskytované zákazníkmi, kúpené zoznamy a ďalšie získané údaje na nájdenie účastníkov, s ktorými vykonáva výskum. To spočíva v legitímnom záujme spoločnosti Accent a jej klientov, ale účastníci majú svoje práva súvisiace s týmto typom spracovania (vrátane práva namietať proti spracovaniu Vašich údajov týmto spôsobom) – viac informácií nájdete nižšie).

Spoločnosť Accent zbiera a používa tiež osobné údaje získané od účastníkov v rámci vedených výskumov. Tieto údaje všeobecne zbierame iba na analytické účely, ale všetky ciele, pre ktoré sú zhromažďované údaje, sú vždy vysvetlené v čase uskutočnenia ich zhromažďovania. Tento druh spracovania je úplne založený na informovanom súhlase, ktorý prináša so sebou svoje práva (vrátane práva na námietku voči spracovaniu údajov týmto spôsobom).

Na prevádzkovanie internetových výskumných projektov Accent používa súbory cookies, sú k dispozícii vždy, keď niekto navštívi našu webovú stránku. Spoločnosť Accent tiež zaznamenáva údaje o používateľoch strany (napríklad IP adresu, typ a verziu prehliadača, dátum a návštevnú hodinu a ďalšie podobné štatistiky).

Spoločnosť Accent nespracováva ani nerozhoduje automatickým spôsobom.

Vaše práva

Najdôležitejším z Vašich práv je právo namietať voči spracovávaniu Vašich osobných údajov.

Spoločnosť Accent sa okamžite prispôsobí Vašim námietkam a zastaví spracovanie, pokiaľ to vyžaduje zákon (čo sa stáva veľmi zriedka a bude Vám to vysvetlené).

V procese označovanom ako žiadosť o nazretie k informáciám máte právo

  • na potvrdenie ,že Vaše osobné údaje sa spracúvajú
  • prístup k Vašim osobným údajom
  • získať ďalšie doplňujúce informácie (vo veľkej miere obsiahnuté v tomto dokumente).

Máte taktiež právo:

  • v prípade, že ste udelili spoločnosti Accent informovaný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov do odvolania tohto súhlasu.
  • aby sme zistili, odkiaľ pochádzajú Vaše údaje, ako sa k nim dopracovala spoločnosť Accent, ak nie cez Vás.
  • pozastaviť budúce spracovanie svojich údajov.
  • požiadať o odstránenie akýchkoľvek uložených osobných údajov.
  • požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov.
  • podať sťažnosť dozornému orgánu (vo väčšine prípadov informačnému komisárovi), ak uvážite, že sú Vaše údaje spracovávané nečestným spôsobom.

Upozornenie: v prípade práva na požiadanie o výmaz osobných údajov, spoločnosť Accent sa nemôže zaručiť, že sa s Vami nikto nebude kontaktovať. Ak si neželáte opätovný kontakt, odporúčame Vám uplatniť si právo na pozastavenie spracovania údajov – Spoločnosť Accent bude uchovávať minimálne množstvo údajov potrebných na zabezpečenie toho, aby sme Vás opätovne nekontaktovali.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, pošlite prosím e-mail na adresu dataprotection@accent-mr.com.

Všetky žiadosti budú spracované do 30 dní. Uplatňovanie Vašich práv je úplne bezplatné.

Ukladanie, mazanie a zdieľanie údajov

Osobné údaje, ktorých spoločnosť Accent nie je správcom (napr. databázy zákazníka, ktorý nás zastupuje, alebo akéhokoľvek zakúpeného zoznamu, ktorý sa používa na vyhľadanie potenciálnych účastníkov) sa odstránia okamžite po ukončení projektu.

Osobné údaje, ktorých spoločnosť Accent je správcom (napr. údaje, s ktorých zhromaždením ste súhlasili ako so súčasťou nášho výskumu), sa uchovávajú vo forme, v ktorej boli zhromaždené po dobu 12 mesiacov od dátumu ukončenia projektu.

Ak sa Vaše osobné údaje použili v akýchkoľvek súvisiacich materiáloch (napr. na účely internej analýzy) sa údaje tohto typu vymažú do 2 rokov od ukončenia projektu.

Spoločnosť Accent môže niekedy angažovať subdodávateľov, ktorí počas výskumu spracúvajú osobné údaje. Môžu to byť spoločnosti zaoberajúce sa prepisom alebo filmovaním, špecializované organizácie, ktoré prijímajú alebo vedú pohovory, alebo údajoví analytici. Všetci subdodávatelia sú kontrolovaní z hľadiska dodržiavania príslušných ustanovení. Spoločnosť Accent nepoužíva žiadny subjekt, ktorý spracúva osobné údaje mimo EHS.

Môže sa stať, že spoločnosť Accent sprístupní Vaše osobné údaje iným organizáciám (v rámci toho príležitostne organizácii, ktorá zadáva štúdiu, alebo jej predstaviteľom). Toto bude možné iba s Vaším úplným a informovaným súhlasom, alebo ak to vyžaduje zákon.

Inšpektor pre ochranu údajov

Inšpektor pre  ochranu údajov spoločnosti Accent je Julian Hollo-Tas.

Všetka komunikácia týkajúca sa osobných údajov (vrátane žiadostí o informácie, uplatňovania akýchkoľvek iných používateľských práv, ako aj akýchkoľvek otázok súvisiacich s týmto dokumentom) by sa mala uskutočňovať písomne na adresu dataprotection@accent-mr.com .