Accent MR Accent

Polityka Prywatności

Wstęp

Accent to kompleksowa agencja badań rynku, która działa w ramach ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. oraz ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Accent zawiadomiło komisarza ds. informacji (numer rejestracyjny Z7108225) o przetwarzaniu danych osobowych.

Accent przetwarza dane osobowe (tj. dane, za pomocą których można zidentyfikować żywą osobę) należące do uczestników (tj. osób, które biorą udział lub są zaproszone do udziału w badaniach).

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania tego rodzaju danych.

Źródła i korzystanie z danych osobowych

Accent wykorzystuje bazy danych dostarczone przez klientów, zakupione listy i dane uzyskane w inny sposób, aby zlokalizować uczestników, z którymi prowadzi badania. Leży to w uzasadnionym interesie Accent i jego klientów, ale uczestnicy mają swoje prawa związane z tego rodzaju przetwarzaniem (w tym prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w ten sposób – więcej informacji dostępne poniżej).

Accent gromadzi i korzysta również z danych osobowych uzyskanych od uczestników w ramach prowadzonych badań. Dane te na ogół zbieramy wyłącznie w celach analitycznych, ale wszystkie cele, z powodu których są gromadzone dane, są zawsze wyjaśnione w momencie ich gromadzenia. Przetwarzanie tego typu odbywa się w całości w oparciu o świadomą zgodę, która niesie ze sobą swoje prawa (w tym prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ten sposób).

Aby prowadzić internetowe projekty badawcze Accent korzysta z plików cookies, dostępnych ilekroć ktoś odwiedza naszą stronę internetową. Accent rejestruje również dane użytkowników strony (takie jak adres IP, typ i wersja przeglądarki, data i godzina odwiedzin oraz inne podobne statystyki).

Accent nie przetwarza ani podejmuje decyzji w sposób automatyczny.

Twoje prawa

Najważniejszym z Pana/Pani praw jest prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Accent natychmiast dostosuje się do Pana/Pani sprzeciwu i zaprzestanie przetwarzania, chyba że wymaga tego prawo (co zdarza się bardzo rzadko i zostanie Panu/Pani wyjaśnione).

W procesie określanym jako wniosek o wgląd do informacji ma Pan/Pani prawo

  • do potwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • do uzyskania innych dodatkowych informacji (w dużej mierze zawartych w tym dokumencie).

Ma Pan/Pani również prawo:

  • w przypadku, gdy udzielił/a Pan/Pani firmie Accent świadomej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, do cofnięcia tej zgody.
  • do dowiedzenia się, skąd pochodzą Pana/Pani dane, jak dotarły do Accent, jeśli nie od Pana/Pani.
  • wstrzymać przyszłe przetwarzanie swoich danych.
  • do złożenia wniosku o usunięcie wszelkich przechowywanych danych osobowych.
  • zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych.
  • do złożenia skargi do organu nadzorczego (w większości przypadków do komisarza ds. informacji), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane są przetwarzane w sposób nieuczciwy.

Uwaga: w przypadku prawa do żądania usunięcia danych osobowych, Accent nie może obiecać, że nikt się z Panem/Panią nie skontaktuje. Jeśli nie życzy Pan/Pani sobie żadnego ponownego kontaktu, zalecamy skorzystać z prawa do wstrzymania przetwarzania – Accent zachowa wtedy minimalną ilość danych potrzebnych do zapewnienia, że nie skontaktujemy się z Panem/Panią ponownie.

Jeśli chce Pan/Pani skorzystać ze swoich praw, prosimy o wysłanie e-maila na adres dataprotection@accent-mr.com.

Wszystkie wnioski zostaną przetworzone w ciągu 30 dni. Korzystanie ze swoich praw jest całkowicie darmowe.

Przechowywanie, usuwanie i udostępnianie danych

Dane osobowe, których Accent nie jest administratorem (np. baza danych reprezentującego nas klienta lub dowolna zakupiona lista służąca do lokalizowania potencjalnych uczestników) są usuwane natychmiast po zakończeniu projektu.

Dane osobowe, których administratorem jest Accent (np. dane, na gromadzenie których wyraził/a Pan/Pani zgodę w ramach prowadzonych przez nas badań) są przechowywane w formie, w jakiej zostały zebrane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia projektu.

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe zostały wykorzystane w jakichkolwiek powiązanych materiałach (np. do celów analizy wewnętrznej), dane tego rodzaju zostaną usunięte w ciągu 2 lat od zakończenia projektu.

Accent może niekiedy w trakcie prowadzenia badań angażować podwykonawców przetwarzających dane osobowe. Mogą to być firmy zajmujące się transkrypcją lub filmowaniem, specjalistyczne organizacje rekrutujące lub przeprowadzające wywiady lub analitycy danych. Wszyscy podwykonawcy są sprawdzani pod kątem stosowanie się do odpowiednich przepisów. Accent nie korzysta z żadnego podmiotu przetwarzającego dane osobowe poza EWG.

Może się zdarzyć, że Accent udostępni Pana/Pani dane osobowe innym organizacjom (w tym okazyjnie organizacji zlecającej badanie lub jej przedstawicielom). Będzie to możliwe wyłącznie za Pana/Pani pełną i świadomą zgodą lub jeżeli jest to wymagane przez prawo.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych firmy Accent jest Julian Hollo-Tas.

Wszelką komunikację dotyczącą danych osobowych (w tym wniosków o wgląd do informacji, realizację jakichkolwiek innych praw użytkownika, a także wszelkich zapytań związanych z niniejszym dokumentem) należy kierować na piśmie na adres dataprotection@accent-mr.com.