Accent MR Accent

Pravidla ochrany osobních údajů

Úvod

Společnost Accent je komplexní agentura pro průzkum trhu, která působí v rámci zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 a obecného evropského nařízení o ochraně údajů (GDPR). Společnost Accent informovala komisaře pro informace (registrační číslo Z7108225) o zpracování osobních údajů.

Společnost Accent zpracovává osobní údaje (tj. údaje, pomocí kterých lze identifikovat žijící osobu), jež patří účastníkům (tj. osobám, které se účastní nebo byly vyzvané k účasti na výzkumu).

Předmětné prohlášení o ochraně osobních údajů se týká zpracování tohoto druhu údajů.

Zdroje a využívání osobních údajů

K vyhledání účastníků, se kterými je prováděn výzkum, společnost Accent využívá databáze, dodané zákazníky, zakoupené seznamy a údaje získané jiným způsobem. Jedná se o legitimní zájem společnosti Accent a jejich zákazníků, ale účastníci mají svá práva související se zpracováním tohoto druhu (včetně práva podání námitek proti zpracování svých údajů tímto způsobem – další informace jsou k dostupné níže).

Společnost Accent shromažďuje a využívá rovněž osobní údaje získané od účastníků v rámci prováděného výzkumu. Předmětné údaje shromažďujeme výlučně pro analytické účely, avšak všechny cíle, pro které jsou shromažďovány, jsou vždy vysvětleny v době jejich shromažďování. Tohoto druhu zpracování je prováděno na základě informovaného souhlasu, jenž přináší s sebou svá práva (včetně práva podání námitek proti zpracování svých údajů tímto způsobem).

Pro realizaci internetových výzkumných projektů Accent využívá soubory cookie, které jsou k dispozici vždy, když někdo navštíví naší internetovou stránku. Společnost Accent rovněž zaznamenává data uživatelů webových stránek (takových jako IP adresa, typ a verze prohlížeče, datum a čas připojení, jakož i další podobné statistické údaje).

Společnost Accent nezpracovává ani nerozhoduje automatickým způsobem.

Vaše práva

Mezi nejdůležitější Vaše práva patří právo podání námitek proti zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost Accent se okamžitě přizpůsobí Vaším námitkám a ukončí zpracovávání, ledaže to vyžaduje zákon (což se stává velmi zřídka a bude Vám vysvětleno).

V řízení popisovaném jako žádost o nahlédnutí do informací máte právo:

  • potvrdit, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány
  • přístupu ke svým osobním údajům
  • získat další doplňující informace (do značné míry obsažených v tomto dokumentu).

Máte rovněž právo:

  • pokud jste společnosti Accent udělil/a informovaný souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, vzetí zpět předmětného souhlasu,
  • zjistit, odkud pocházejí Vaše údaje, pokud ne od Vás, jak se dostaly do společnosti Accent,
  • zastavit budoucí zpracovávání svých údajů,
  • požádat o odstranění všech uložených osobních údajů,
  • požádat o opravu nesprávných osobních údajů,
  • stížnosti k orgánu dozoru (ve většině případů komisaři pro informace), pokud se domníváte, že Vaše údaje jsou zpracovávané nepoctivým způsobem.

Poznámka: V případě práva žádosti o odstranění osobních údajů, společnost Accent nemůže slíbit, že Vás nebudeme nikdo kontaktovat. Pokud si již nepřejete žáden opětovný kontakt, obraťte se na nás, doporučujeme využít práva k zastavení zpracovávání – v tomto případě společnost Accent si uchová minimální množství údajů potřebných k zajištění, že se opětovně s Vámi nebudeme kontaktovat. Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete prosím e-mail na adresu dataprotection@accent-mr.com.

Všechny žádosti budou zpracovány v průběhu 30 dnů. Uplatňování Vašich práv je zcela bezplatné.

Uchovávání, odstraňování a sdílení údajů

Osobní údaje, jejichž společnost Accent není správcem (např. databáze údajů zastupujících nás zákazníka nebo libovolně zakoupený seznam, používaný k vyhledání potenciálních účastníků), jsou okamžitě odstraňovány po skončení projektu.

Osobní údaje, jejichž společnost Accent je správcem (např. údaje, s jejichž shromaždováním jste v rámci prováděného výzkumu vyjádřili svůj souhlas), jsou ukládány ve formě, v jaké byly shromážděny po dobu 12 měsíců od dokončení projektu.

Pokud byly Vaše osobní údaje využity v jakýchkoliv souvisejících materiálech (např. pro účely interní analýzy), budou údaje tohoto druhu odstraněny v průběhu 2 let od dokončení projektu.

Společnost Accent může někdy v průběhu provádění výzkumu angažovat subdodavatele, kteří zpracovávají osobní údaje. Může se jednat o firmy zabývající se transkripcí nebo filmováním, odborné náborové organizace nebo provádějící rozhovory anebo analýzy údajů. Všichni subdodavatelé jsou prověřování z hlediska dodržování příslušných předpisů. Společnost Accent nevyužívá žádný subjekt zpracovávající osobní údaje mimo prostor EHS.

Může se stát, že společnost Accent poskytne Vaše osobní údaje jiným organizacím (včetně příležitostně organizaci zadávající provádění výzkumu nebo jeho zástupcům). Toto bude možné pouze s Vaším plným a informovaným souhlasem, nebo pokud to vyžaduje zákon.

v

Inspektor ochrany údajů

Inspektorem ochrany údajů firmy Accent je Julian Hollo-Tas.

Veškerou komunikaci týkající se osobních údajů (včetně žádostí o nahlédnutí do informací, realizaci jakýchkoliv práv uživatele, jakož i všech dotazů souvisejících s předmětným dokumentem) je nutno směrovat písemně na adresu dataprotection@accent-mr.com.